Stadgar

Stiftelseförordnande

Undertecknade stiftare, Ingrid Löf Dahl och Santhe Dahl, vill på olika sätt bidra och främja verksamhet inom områden som är betydelsefulla för vår familj. Särskild uppmärksamhet ska ges till personer med särskilda behov, främst till barn och ungdomar. Härmed beslutas därför att bilda en stiftelse med namnet Stiftelsen Linnea Dahl med syfte att verka enligt bifogade stadgar. Stadgarna utgör en integrerad del av detta förordnande.

Förmögenhetsdisposition

Till stiftelsen överför undertecknade vid bildandet ett kontanbelopp om 5 miljoner kronor.

Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs för att därmed öka möjligheterna att fu11följa ändamålet.

Förvaltning

För förvaltning av stiftelsens angelägenheter ska finnas en styrelse. Den första styrelsen ska utgöras av tre personer, Ingrid Löf Dahl, Santhe Dahl och Ronny Lindén som ordförande.

Stadgar

§ 1 Stiftelsens namn
Stiftelsens namn ska vara Stiftelsen Linnea Dahl.

§ 2 Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till ändamål att bedriva välgörande ändamål, främst inriktat på individer med särskilda behov, genom att bl.a. främja

  • Omsorg om barn och ungdom
  • Social hjälpverksamhet
  • Utbildning
  • Vetenskaplig forskning
  • Annan likvärdig välgörande verksamhet som bidrar till utveckling av, skydd, hjälp och stöd till individer.

Styrelsen har rätt att fritt fördela stiftelsens insatser inom angivna ändamål och kan således under viss tid inrikta hela sin verksamhet på ett eller ett begränsat antal områden. Verksamheten ska bedrivas inom Sverige.

Stiftelsen ska fullgöra sitt ändamål genom att ur sin avkastning lämna stöd och bidrag till individer, olika verksamheter, föreningar och organisationer vad det vara må, men kan också fullfölja sitt ändamål genom att investera sitt kapital i bolag, eller annan association, som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital för att därmed öka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

§ 3 Styrelse
Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter.

Stiftarna har rätt att gemensamt, eller vid förfall av en stiftare enligt nedan, ensam, utse och entlediga ledamöter under sin livstid, eller intill den tidpunkt han eller hon önskar avträda denna rätt. Därefter utser och entledigar styrelsen ledamöter.

Ättlingar i rakt nedstigande led till stiftarna har rätt att, om de så önskar, inneha en majoritet av antalet styrelseplatser efter det att en av eller båda stiftarna avträtt sin rätt enligt föregående stycke.

Styrelsen är beslutför om mer än hälfen av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Såsom närvarande räknas även de styrelsemedlemmar som deltar via telefon eller annat media. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Ordföranden har utslagsröst.

§ 4 Verksamhet
Om styrelsen så finner lämpligt får beslut fattas om att bilda en egen operativ organisation som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål.

§ 5 Stiftelsens tillgångar
Vid bildandet överför stiftarna ett kontantbelopp om fem miljoner kronor till Stiftelsen. Stiftelsens tillgångar skall vara godtagbart placerade, dock att styrelsen har frihet att placera medel på sätt som de finner lämpligt vid varje tidpunkt.

Stiftelsens löpande avkastning ska i första hand användas för ändamålet, men det står styrelsen fritt att även disponera det bundna kapitalet. Dock får detta ej ske i snabbare takt än att stiftelsen får en varaktighet om minst 10 år.

§ 6 Säte
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Växjö.

§ 7 Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Revisor
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska årligen granskas av en auktoriserad revisor.

§ 9 Tillsyn
Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

§ 1O Ändringsförbehåll
Ändring i dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. Stiftelsens ändamål samt denna paragraf får dock inte ändras utan sådant tillstånd.

Ansök om medel här